South Gate of Xian Wall, Xian

Original / Croped / Frames / FOV: 21207x4086 / 20369x3574 / 22 / 187o